algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met RSwebmaster.nl tot stand gekomen Overeenkomsten en overige afspraken en toezeggingen.
 • RSwebmaster.nl is een onderdeel van Fa. R. Stoesser te Mijdrecht als ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Flevoland nr: 30136388
 • Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 • RSwebmaster.nl heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. De klant en RSwebmaster.nl zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Domeinregistratie

 • Door RSwebmaster.nl vastgelegde domeinnamen worden geregistreerd per jaar, tenzij anders aangegeven, en zullen stilzwijgend worden verlengd met een periode van 1 jaar. Indien u niet meer aanspraak wilt maken op een domeinnaam kunt u deze tot uiterlijk 30 dagen voor het verstrijken van de periode van de domeinregistratie schriftelijk worden opgezegd. Na deze 30 dagen bent u te allen tijde verplicht uw factuur voor een volgende periode domeinregistratie te voldoen. U zult uiterlijk 28 dagen voor het einde van een registratietermijn, via e-mail of factuur verzocht worden uw verlenging te betalen. Indien de betaling uiterlijk 4 dagen voor de vervaldatum niet binnen is, dan zal de domeinnaamhouder alle rechten op dit domein verliezen.
 • Bij een betwiste vastlegging van een domeinnaam is bepaald in de UDRP reglementen, dat de RSwebmaster.nl verplicht wordt een domein te blokkeren, te annuleren, aan een derde partij over te dragen, of te verhuizen, indien zij binnen 10 dagen na het besluit hiertoe van het administratieve comité niet het bewijs aanlevert, dat aantoont dat zij een rechtzaak heeft aangespannen tegen de de aanklager in een wederzijds rechtsgeding betreffende het recht van het gebruik van de betwiste domeinnaam. Gedurende een nog in behandeling zijnde administratieve procedure, of gedurende een periode van 15 dagen na afloop van zo’n procedure, of gedurende een nog onbesliste rechtszaak of arbitrageperiode betreffende de domeinnaam, is het de RSP niet toegestaan de domeinregistratie over te dragen aan een derde partij, tenzij de derde partij schriftelijk bevestigt zich aan de beslissing van de rechter of de arbiter te zullen houden.
 • Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat RSwebmaster.nl of een leverancier van RSwebmaster.nl wordt geregistreerd als technisch of administratief contactpersoon voor het domein. RSwebmaster.nl heeft echter geen enkele betrokkenheid bij het gebruik van het domein. De Klant vrijwaart RSwebmaster.nl tegen iedere aanspraak van derden die verband houdt met gebruik van de domeinnaam. Deze vrijwaring geldt ook indien de domeinnaam is verkregen zonder bemiddeling van RSwebmaster.nl.
 • RSwebmaster.nl kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld wanneer de opdracht voor het vastleggen van een domeinnaam door enige reden mislukt. Dit is mogelijk wanneer derden de zelfde domeinnaam eerder hebben geregistreerd.
 • RSwebmaster.nl verleent volledige medewerking bij de verhuizing van een domeinnaam, mits deze domeinnaam door bemiddeling van RSwebmaster.nl is aangevraagd en alle openstaande vergoedingen van de Klant aan RSwebmaster.nl zijn voldaan. RSwebmaster.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade welke het gevolg is van het niet goed afhandelen van de verhuizing van de domeinnaam.
 • RSwebmaster.nl heeft het recht domeinnamen weer vrij te geven voor registratie c.q niet te verlengen indien de klant niet binnen de gehanteerde betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. De kosten voor het weer activeren c.q opnieuw registeren van een vrijgegeven domeinnaam zijn voor kosten van de klant.
 • RSwebmaster.nl heeft het recht om bestaande domeinnamen van de klant weer vrij te geven voor registratie indien de klant niet binnen de gestelde betalingstermijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zonder recht op restitutie van het reeds in rekening gebrachte bedrag voor registratie of verlenging van een domeinnaam.
 • Het registreren van een domeinnaam .nl geschied met de aanvulling van de volgende voorwaarden van de SIDN.
  1. Op een Registratiecontract zijn de definities zoals neergelegd in artikel 1 van het “Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen” (Reglement) van toepassing.
  2. Dit Registratiecontract wordt tussen partijen aangegaan met betrekking tot de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam.
  3. Domeinnaamhouder verklaart kennis te hebben genomen van het Reglement en dit te aanvaarden.
  4. Domeinnaamhouder staat ervoor in dat de door hem verstrekte gegevens in dit Registratiecontract juist en volledig zijn vermeld en dat hij, gedurende de periode van geregistreerd zijn van de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam, er zorg voor zal dragen wijzigingen in deze gegevens onverwijld via zijn Deelnemer aan SIDN door te geven.
  5.1 Domeinnaamhouder staat ervoor in gerechtigd te zijn de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam te gebruiken.
  5.2 Domeinnaamhouder verklaart dat hij naar zijn beste weten door de registratie en (eventueel later) gebruik van de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden.
  6. Domeinnaamhouder aanvaardt dat Nederlands recht van toepassing is op ieder geschil over de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam.
  7. Domeinnaamhouder verklaart bij voorbaat dat hij zich zal onderwerpen aan het oordeel van het Scheidsgerecht Domeinnamen, indien een derde
  een geschil over de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam aan het Scheidsgerecht Domeinnamen voorlegt.
  8. Domeinnaamhouder verklaart bij voorbaat dat hij zich zal onderwerpen aan het oordeel van een Nederlandse rechter, indien een derde een gerechtelijke procedure aanhangig maakt met betrekking tot een geschil over de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam.
  9. Domeinnaamhouder vrijwaart SIDN, de bestuursleden van SIDN, het personeel van SIDN en alle Deelnemers terzake van, en zal hen schadeloos stellen voor, alle kosten en schade die voor ieder van hen voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de registratie en/of het gebruik van de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten.
  10. Indien de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam overeenkomstig de voorgeschreven wijze in het Reglement is aangevraagd, zal SIDN deze in het Register opnemen en opgenomen houden, waarna SIDN de (Persoons)Domeinnaam voorts zal (doen) opnemen in de .nl-zonefile.
  11. Degene die namens Domeinnaamhouder dit Registratiecontract ondertekent, verklaart dat hij bevoegd is namens de (Persoons)Domeinnaamaanvrager de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam aan te vragen.
  12. Domeinnaamhouder verklaart dat het door hem opgegeven Administratieve Contact hem vertegenwoordigt. Tevens verklaart hij dat mededelingen gedaan aan het Administratieve Contact via het Admin-C e-mailadres worden geacht hem te hebben bereikt.
  13. In dit document aangebrachte wijzigingen zijn slechts van kracht als deze door beide partijen expliciet zijn aanvaard.
  14. Dit contract eindigt in de in het Reglement beschreven gevallen

   

Hosting

 • Door RSwebmaster.nl vastgelegde hosting overeenkomsten worden aangegaan per jaar, tenzij anders aangegeven, en zullen stilzwijgend worden verlengd met een periode van 1 jaar. Indien u beëindiging van de hosting wenst kunt u deze tot uiterlijk 30 dagen voor het verstrijken van de periode van de hosting overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. Na deze 30 dagen bent u te allen tijde verplicht uw factuur voor een volgende periode webhosting te voldoen. U zult uiterlijk 28 dagen voor het einde van een hostingtermijn, via e-mail of factuur verzocht worden uw verlenging te betalen. Indien de betaling uiterlijk 4 dagen voor de vervaldatum niet binnen is, is RSwebmaster.nl gemachtigd de hosting voor de klant te beëindigen.
 • Hosting van bijvoorbeeld een website is alleen mogelijk als de klant beschikt over de domeinnaam registratie of RSwebmaster.nl een opdracht voor het vastleggen van de domeinnaam heeft ontvangen en deze is goedgekeurd door de Stichting Domeinnaam registratie.
 • RSwebmaster.nl draagt zorg voor de beschikbaarheid van de webservers, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. RSwebmaster.nl is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de webservers als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van RSwebmaster.nl liggen. RSwebmaster.nl is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van RSwebmaster.nl ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de RSwebmaster.nl systemen door of vanwege RSwebmaster.nl.
 • De Opdrachtgever beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Opdrachtgevers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Het is niet toegestaan de webservers van RSwebmaster.nl te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal. Indien RSwebmaster.nl strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de Opdrachtgever van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. RSwebmaster.nl behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende Opdrachtgever te verhalen
 • De Klant ontplooit geen activiteiten welke:

  ·         Op enige wijze schade zouden kunnen toebrengen aan de apparatuur of software van RSwebmaster.nl of derden.

  ·         In strijd zijn met de op Internet geldende regels en afspraken voor de verwerking van electronic mail, inclusief maar niet beperkt tot:

  ·         Het versturen van ongewenste email, danwel postings op forums van iedere vorm die in strijd zijn met de plaatselijk geldende regels, welke te herleiden zijn tot RSwebmaster.nl of tot de Dienst.

  ·         Het draaien van een "open relay" mailserver welke email ontvangt voor een door RSwebmaster.nl gehost domein.

  ·         Strafbaar zijn dan wel aanzet kunnen geven tot het plegen van strafbare feiten, danwel kunnen resulteren in strafrechtelijke of civielrechtelijke stappen tegen de Klant of RSwebmaster.nl, danwel in strijd zijn met de op Internet geldende regels en afspraken ("netiquette"), inclusief maar niet beperkt tot hacken, verspreiding van kinderpornografisch materiaal, verspreiding van virussen, materiaal dat onder bescherming van het auteursrecht valt, danwel codes om hiervan gebruik te maken.

  ·         Het is ten strengste verboden op de RSwebmaster.nl server de volgende inhoud te publiceren of naar soortgelijke websites door te linken: Pornografie en andere sex-gerelateerde handel - Illegale software - Hacker's programma's of archieven

  ·         Tot doel hebben de door RSwebmaster.nl bijgehouden administratie te corrumperen.

 • De Opdrachtgever vrijwaart RSwebmaster.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege de Opdrachtgever van RSwebmaster.nl webservers.
 • RSwebmaster.nl is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen door de klant op de door RSwebmaster.nl beschikbaar gestelde server ruimte.
 • RSwebmaster.nl is gerechtigd de toegang voor de Opdrachtgever tot RSwebmaster.nl systemen tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de Opdrachtgever een verplichting jegens RSwebmaster.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de Opdrachtgever onverlet.
 • Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door RSwebmaster.nl gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.
 • Indien een derde RSwebmaster.nl erop wijst dat op de website van de klant informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is RSwebmaster.nl gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt gehandeld, de Dienst waarmee de website aan het Netwerk van RSwebmaster.nl verbonden, met onmiddellijke ingang af te sluiten of indiende website op een systeem van RSwebmaster.nl staat, de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van dat systeem te verwijderen. RSwebmaster.nl zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door de klant of haar cliënten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de informatie.
 • De klant vrijwaart en zal RSwebmaster.nl schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de website afkomstig van de klant.

 

 

Betalings- en leveringsvoorwaarden:

·         Voor het gebruik van de Dienst is de klant een vergoeding verschuldigd, waarvan de hoogte door RSwebmaster.nl wordt bepaald in de Dienstentarieven.

·         Tenzij anders vermeld, zijn door RSwebmaster.nl genoemde vergoedingen steeds in Euro's en exclusief BTW en onder voorbehoud van fouten of wijzigingen.

·         RSwebmaster.nl is gerechtigd de Dienstentarieven te wijzigen. Wijzigingen zijn steeds direct van kracht en geldt voor de Klant per eerstvolgende factuur. De Klant is tot 5 dagen na ontvangst van de eerste factuur met de nieuwe tarieven gerechtigd de Dienst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

·         De verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan door middel van overschrijving, dan wel contante storting, op de rekening van RSwebmaster.nl onder vermelding van de klantcode, factuurnummer of betalingskenmerk.

·         Indien de verschuldigde vergoeding niet binnen de op de factuur vermelde periode en na het versturen van een betalingsherinnering in het bezit is van RSwebmaster.nl is RSwebmaster.nl gerechtigd de betaling uit handen te geven en levering van de Dienst op te schorten zonder nadere mededeling aan de Klant. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de Klant.

·         RSwebmaster.nl brengt op herinneringen die betrekking hebben op rekeningen die niet uiterlijk binnen 30 dagen zijn voldaan, administratie kosten in rekening van € 5,00 excl. BTW. Bij een eventuele incasso procedure zijn die kosten € 10,00

·         In geval van betaling later dan dertig (30) dagen is de Opdrachtgever zonder sommatie of in gebreke stelling in verzuim en is over het gehele bedrag twee (2) procent rente per maand verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.

·         In geval van niet tijdige betaling is RSwebmaster.nl gerechtigd de Opdrachtgever zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van het Internet-systeem, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van RSwebmaster.nl op opeisbaarheid van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

·         In geval van niet tijdige betaling is RSwebmaster.nl gerechtigd haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van RSwebmaster.nl op opeisbaarheid van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

·         In geval van niet tijdige betaling zal RSwebmaster.nl de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de Opdrachtgever mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op twintig (20) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 100,- per factuur. RSwebmaster.nl is niet gehouden aan te tonen dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.

·         RSwebmaster.nl is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen of anderszins het vrije beheer over of zijn vermogen heeft verloren. In dit geval is RSwebmaster.nl tevens gerechtigd reeds geleverde goederen terug te nemen.

·         webmaster.nl is gerechtigd haar vorderingen op haar Opdrachtgever te verrekenen met de schulden die RSwebmaster.nl aan die Opdrachtgever heeft, zelfs indien de vorderingen op die Opdrachtgever niet opeisbaar zijn.

·         Alle door RSwebmaster.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding wederzijds, komt een overeenkomst tot stand. Een door RSwebmaster.nl gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. RSwebmaster.nl heeft het recht een aspirant Opdrachtgever om haar moverende redenen te weigeren.

·         Het aangaan van een contract kan schriftelijk of elektronisch door RSwebmaster.nl worden bevestigd, wanneer de bestelling is uitgevoerd.

·         Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of  de klant/opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft RSwebmaster.nl het recht van Client financiële zekerheid te verlangen.

·         Het bedrag van de financiële zekerheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de klant in redelijkheid naar het oordeel van RSwebmaster.nl over een periode van zes maanden verschuldigd zal zijn.

·         Over de wijze van zekerheidstelling zal nader worden overeengekomen.

·         Zodra op grond van de feiten en omstandigheden de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal RSwebmaster.nl mededelen dat de financiële zekerheidstelling kan vervallen.

 

 

Copyright, handelsmerken, octrooi- en auteurs recht:

·         Van de door RSwebmaster.nl verstrekte ideeën concepten en lay-outs van zowel ontwerp als eindproduct blijft het copyright bij RSwebmaster.nl. Gebruik van gehele of gedeelten daarvan waar RSwebmaster.nl niet bij betrokken is, is slechts toegestaan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van RSwebmaster.nl.

·         De Opdrachtgever is gehouden RSwebmaster.nl te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden, en interesten welke ten laste van RSwebmaster.nl mochten komen als gevolg van aanspraak van derden tegen RSwebmaster.nl, ter zake schending van rechten, waaronder octrooi- en auteurs recht door het gebruik van gegevens of modellen, welke door de Opdrachtgever voor de uitvoering van een of meerdere opdrachten aan RSwebmaster.nl zijn verstrekt.

 

 

Gebruik van identificatiegegevens / privacy:

·         RSwebmaster.nl zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan de klant ter beschikking stellen voor gebruik van de Dienst. De klant zal zorgvuldig om gaan met deze identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes. De klant zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onregelmatig gebruik RSwebmaster.nl hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

·         De klant zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes.

·         Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat door de klant misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes van de klant, kan RSwebmaster.nl de klant aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

·         Indien is vastgesteld dat de klant misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes dan wel dat de klant geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is de klant direct in verzuim.

 

 

Reclames

·         Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de goederen ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan RSwebmaster.nl kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt RSwebmaster.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de goederen c.q. facturen als juist erkent.

·         Reclames geven aan de Opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

·         Indien een reclame door RSwebmaster.nl gegrond wordt bevonden, heeft RSwebmaster.nl het recht te harer keuze:de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen goederen of onderdelen aan RSwebmaster.nl worden afgegeven;
het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de Opdrachtgever betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

·         De Opdrachtgever dient in voorkomend geval RSwebmaster.nl onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

 

никас харьковкак правильно мыть кисти для макияжа2dayкупить электроды